TAKAHASHIε200 ST10XME/ASTRODON Hα,GB(80,30.30) /-25degree//Hercleus mount/SDUF+1.5X/ballow/ST-5Cguided