TAKAHASHIε200 ST10XME/ASTRODONSII,Hα,OIII(80,60,80) /-25degree//Hercleus mount/SDUF+1.5X/ballow/ST-5Cguided